Om behandling av personuppgifter

Information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Allmänna advokatbyrån i Malmö och Lund HB, org.nr 969655-9427, är personuppgifts-ansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Vid uppdrag som grundar sig på avtal är du inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll. Vid uppdrag som grundar sig på förordnanden från domstol eller annan myndighet behandlas personuppgifter enligt lag och Vägledande regler om god advokatsed.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävskontroll, i förekommande fall penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av avtal i förekommande fall, för att fullgöra rättsliga förpliktelser och för att fullgöra uppgifter av allmänt intresse.

Vi lämnar inte ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, eller om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar och andra myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar advokatbyrån enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från advokatbyrån om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.

Om du är missnöjd med vår behandling av personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till den svenska tillsynsmyndigheten, Datainspektionen, eller till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Allmänna advokatbyrån i Malmö och Lund HB
Adress: Själbodgatan 10, 211 35 Malmö
Mail: info@aab.se
Tfn: 040-665 55 70