Migrationsrätt

Vi arbetar i stor utsträckning med ärenden som rör asyl, uppehållstillstånd och andra migrationsrättsliga frågor. I många fall har den som befinner sig i Sverige och ansöker om asyl rätt att få ett offentligt biträde förordnat åt sig. Ett offentligt biträde är en advokat eller jurist som arbetar självständigt gentemot myndigheterna och som tillvaratar den asylsökandens intressen. Den som har rätt till ett offentligt biträde har också rätt att begära att en särskild advokat eller jurist ska utses. En sådan begäran lämnas till Migrationsverket.

Kostnaderna för det offentliga biträdet betalas av staten. För biträde i övriga migrationsrättsliga frågor där du inte har ett offentligt biträde debiterar vi av regeringen fastställd timkostnadsnorm för rättsliga biträden.

Vi har även erfarenhet av och kan biträda i ärenden om frågor rörande medborgarskap och uppehållstillstånd på grund av anknytning, studier eller arbete.

Välkommen att kontakta oss med dina migrationsrättsliga frågor!