Straffrätt

Straffrätt (målsägandebiträde och försvar m.m.)

Inom straffrättens område har vi lång och bred erfarenhet och vi åtar vi oss uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Vi åtar oss även uppdrag i näraliggande frågor såsom exempelvis uppskjutande av villkorlig frigivning.

Att som enskild ha med rättsvårdande myndigheter att göra kan upplevas otryggt och främmande, oavsett varför och i vilken roll det sker. Vår uppgift är att guida och stötta i dessa kontakter och på bästa sätt förbereda vår klient inför processens olika faser.

Målsägandebiträde

Den som blivit utsatt för brott eller lidit skada av ett brott (brottsoffer) kallas målsägande. I vissa fall har en målsägande rätt till ett målsägandebiträde, en advokat eller jurist.

Målsägandebiträdets uppdrag är att biträda målsäganden under förundersökningen och vid en eventuell rättegång och tillvarata målsägandens intressen. Målsägandebiträdet hjälper också till att föra eventuell skadeståndstalan.

I uppdraget ingår att ge stöd och råd till målsäganden, bl.a. om vilka rättigheter och skyldigheter man har och vad som kan vara bra att tänka på. Stödet till målsäganden är viktigt och kan bidra till att målsäganden känner sig tryggare i alla de delar som en brottmålsrättsprocess innehåller. Att ha ett målsägandebiträde som är väl insatt i hur utredningar i brottmål går till och som har stor vana av brottmålsförhandlingar ger målsäganden bättre förutsättningar inför och under processen.

Staten betalar kostnaden för målsägandebiträdet. Den som har rätt till målsägandebiträde kan begära vilken advokat eller jurist som ska utses eller om man önskar ett biträde från en särskild advokatbyrå. Det är domstolen som utser målsägandebiträde, men i praktiken begär man hos polisen att få ett målsägandebiträde och då bör man också nämna för polisen vem man vill ska utses till biträde.

Har du frågor om målsägandebiträde är du välkommen att kontakta oss, antingen genom att ringa oss eller att fylla i kontaktformuläret på hemsidan.

Biträde för barn som blivit utsatt för brott

Även barn kan ha rätt till målsägandebiträde och tingsrätten kan utse ett sådant på samma sätt som för en vuxen.

När polisen misstänker att ett barn utsatts för brott och föräldrarna av olika anledningar inte bedöms kunna tillvarata barnets rätt utses en advokat eller annan lämplig jurist att vara särskild företrädare för barnet. Detta sker exempelvis om det är någon av föräldrarna som är misstänkt.

Den särskilda företrädaren är ställföreträdare för barnet under brottmålsprocessen istället för vårdnadshavaren och det är staten som står för kostnaden.

Försvarare

Som misstänkt för brott har man ofta rätt till en offentlig försvarare. Det är som regel enbart advokater som utses till offentliga försvarare. Den offentlige försvararens arbete bekostas av staten, men vid en fällande dom kan man dock själv – beroende av sina inkomstförhållanden – få betala tillbaka viss del av eller hela försvararkostnaden till staten. Det är domstolen som utser en offentlig försvarare, men begäran om att få en sådan utsedd för sig lämnas som regel till polisen. Det är viktigt att man samtidigt informerar polisen om man har något särskilt önskemål om vem som ska utses.

Försvararen biträder den misstänkte under förundersökningen bl.a. genom rådgivningsmöten och biträde vid polisförhör. Försvararen biträder också inför och vid en eventuell rättegång i domstol. Man har i princip rätt att begära vilken advokat man vill som sin försvarare och vår erfarenhet är att det är viktigt att man tidigt under en förundersökning begär att få biträdas av en försvarare.

Försvararuppdraget kräver engagemang, ihärdighet och erfarenhet. För den som blir misstänkt och åtalad för brott är det viktigt att prövningen blir korrekt, rättvis och att ens talan förs med tydlighet. Vår uppgift är att föra din talan med nit och omsorg och vi brinner för att medverka till att rättsstatens viktiga principer inte missbrukas eller förbigås.

Har du fått kallelse till polisförhör eller har du någon annan anledning att tro att polisen vill prata med dig. Välkommen att ringa oss!