Familjerätt

Det finns många fördelar för dig som klient att anlita just en advokat för rådgivning och biträde. Advokater har genomgått en särskild utbildning och avlagt advokatexamen och har därigenom särskild kompetens. Vi är enligt lag skyldiga att iaktta exempelvis tystnadsplikt. Vi är också skyldiga att följa reglerna om god advokatsed, vilka i huvudsak är utarbetade för att skydda dig som klient. Att anlita en jurist som inte är medlem i Sveriges advokatsamfund ger dig inte motsvarande skydd och garantier.

Alla kan i något skede av livet komma att behöva juridisk rådgivning i familjerättsliga frågor. Det kan röra t.ex. vårdnad om barn, barns boende, umgänge med barn, underhållsbidrag eller andra frågor i samband med separation eller äktenskapsskillnad. Vi har medarbetare som i stor utsträckning lämnar familjerättslig rådgivning och biträder klienter i tvister som rör familjerättsliga frågor. Vi åtar oss uppdrag inom familjerätt över hela landet, men har vårt kontor i Malmö.

Det är vanligt att föräldrar gemensamt utövar vårdnaden om barn, vilket innebär att de gemensamt ska besluta i frågor som rör barnet. Det behöver dock inte innebära att barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna. Det är istället en fråga som rör barns boende. Om barnet bor endast hos en förälder har barnet som utgångspunkt rätt till umgänge med den andra föräldern. Båda föräldrarna förväntas verka för att barnet får tillgång till båda sina föräldrar. Utgångspunkten i alla frågor som rör vårdnad/boende/umgänge är barnets bästa.
Om man har svårt att komma överens i frågor om barnet kan det vara bra att vända sig till en advokatbyrå. Man kan då få rådgivning i hur man bör agera för att hitta en lösning, vilket kan vara t.ex. samarbetssamtal eller en process i domstol.

Båda föräldrarna ska sörja för barnets försörjning. Om barnet bor mer hos den ena föräldern ska den andra föräldern som huvudregel betala underhåll för barnet. Underhåll kan utgå både som underhållsstöd genom Försäkringskassan eller underhållsbidrag som betalas mellan föräldrarna. Om man inte kan komma överens om vilket underhåll som ska betalas kan man kontakta en advokat som kan vara behjälplig med att räkna ut vilket underhåll som bör utgå. Underhållsbidragets storlek (vilket ofta överstiger underhållsstödet) påverkas är bl.a. den underhållsskyldiges inkomst och barnets ålder.

Föräldraskap fastställs på olika sätt. Den som föder barnet fastställs automatisk som barnets mamma. Om den födande modern är gift med en man fastställs denna automatisk som far. I annat fall måste föräldrarna underteckna handlingar på familjerätten för att registreras som förälder för barnet. Om detta inte sker måste dock föräldraskapet fastställas i domstol. Detsamma gäller om det visar sig att fel person registrerats som förälder.

Vi har också särskild erfarenhet rörande frågor om fastställande och hävande av faderskap och driver regelmässigt sådana ärenden i domstol.

VAD KOSTAR DET ATT ANLITA ADVOKAT I FAMILJERÄTTSLIGA FRÅGOR?

Vi tillämpar den av regeringen för varje år fastställda timkostnadsnormen för rättsliga biträden. Det finns ofta möjlighet att genom rättsskydd eller rättshjälp få hjälp med kostnaden för sitt juridiska biträde.

 

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som i de flesta fall ingår i hem- och villaförsäkringar. Skyddet innebär att försäkringsbolaget kan betala delar av kostnaden för det juridiska ombudet. Rättsskyddet kan ofta tas i anspråk i tvister rörande vårdnad, boende och umgänge. Vi hjälper till med att ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att undersöka om rättsskydd kan beviljas.

Om man inte kan använda rättsskyddet i sin hemförsäkring kan man under vissa förutsättningar beviljas rättshjälp, i tvister rörande bl.a. vårdnad, boende och umgänge. Rättshjälpen innebär att staten betalar delar av kostnaden för det juridiska ombudet. Vi hjälper dig att bedöma om du – utifrån bl.a. din inkomst – har förutsättningar att beviljas rättshjälp och vi hjälper dig också att ansöka om rättshjälp.