Socialrätt

Inom socialrättens område åtar vi oss främst uppdrag som rör omhändertaganden enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare (LVM), lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lag om rättspsykiatrisk vård (LRV).

Staten har ibland rätt att besluta om insatser mot enskilda personer, exempelvis när staten anser att föräldrar brister i omsorgen om sina barn (LVU), eller när staten anser att enskilda på grund av exempelvis missbruk (LVM) eller psykisk sjukdom (LPT och LRV) inte kan tillvarata sina egna behov. Sådana insatser är ofta ingripande och får självfallet inte användas utan tillräckliga skäl. Personer som är aktuella för tvångsinsatser från statens sida upplever sig ofta vara i en särskild utsatt situation. Vårt uppdrag är att biträda den enskilda och hjälpa till att föra dennes talan och tillvarata dennes rättigheter.

Tvångsinsatser beslutade av statliga myndigheter måste prövas av domstol, vilket ofta innebär att man måste närvara vid en förhandling. Inför och vid den förhandlingen har man som regel rätt till ett offentligt biträde, det vill säga en advokat eller jurist som bekostas av staten. Den som har rätt till ett offentligt biträde kan begära vilken advokat eller jurist som ska utses för uppdraget. En sådan begäran framställs oftast till den myndighet som beslutat eller kommer att besluta om insatsen.